Smcc

Formandens tale ved SMCCs 50 års jubilæum d. 25. august.

Tak til alle, der er kommet.

Særlig tak til de gamle medlemmer, der ikke har glemt deres gamle klub.

Planlægningen var længe under vejs. Fastsat dato i december 2016.

Desværre oven i mange andre arrangementer. Lottes 60 års dag på A-farm, Panthers træf, Tønder Musikfestival, Alsløbet for gamle motorcykler og meget andet.

Der har været en del arbejde.

Store læs har Steen og Knud Oluf trukket godt hjulpet af mange andre. Erika har som koordinator været på hele tiden med bestilling af lokaler, mad, tilmeldinger, levering af alskens ting og meget mere. Tak for det.

­­­­­­­­­­­­­­­­Leif Degn fra Yamaha Club, Århus skrev et sted for over 10 år siden til deres 40 års jubilæum, at den gang han som ung købte sig en MC var han ikke klar over i hvilket enormt omfang denne hændelse skulle præge hans liv. Jeg og mange af os kan helt sige det samme.

Der er opstået venskaber og netværk. Vi ser, at aktiv pleje af en interesse giver et interessant og indholdsrigt liv.

Klubben i dag:

Det sociale samvær er i dag mere i centrum. Klubben er en forening, hvor kravene til den enkelte er få. Arrangementer af oplysende karakter er nu væsentlige elementer. Klubben er baseret på frivilligt arbejde og det er vigtigt, at alle føler sig værdsatte og hjulpne. Klubben er i dag kendetegnet ved et godt medlemsblad, en opdateret og udbygget hjemmeside samt en god økonomi.

Vi er nu 170 medlemmer og 110 er dukket op og har betalt for denne aften.

Vi må ikke hvile på laurbærbladene. Ved gennemgang af den opdaterede medlemsliste, som Leif styrer, bemærker man, at udskiftningen er ganske stor. Det er specielt de halv-nye medlemmer, der falder fra. Hvis vi ikke hele tiden, så godt vi kan gøre os bemærkede ved lidt reklame, vil klubben svinde ind. Vi har åbenbart lidt succes med det. Bent Holm vest fra, kom med folk der fra.

Vi har jo vort klubblad. Der kommer hele tiden kommentarer til, om det skal udsendes med E-post og så spare udbringningen.

1: Udbringningen giver os lejlighed til at snakke med de medlemmer, som vi aldrig ser.

2: Kubikken som et fysisk blad bliver læst. Det ligger fremme og andre kan spørge til det. Kubikken er i virkeligheden en stor del af vor identitet.

3: Så er der hjemmesiden. Den har bestået i 3 udgaver med 3 webmastere.

A: Bjarne Christesen, B: Leif Andersen, C: Henrik Frandsen.

Fælleses for hjemmesiderne er, at klubben selv har fået dem lavet og vi vedligeholder den selv (igen af de Petersener).

Den nye hjemmeside er mere omfattende, hele tiden opgraderet og også sværere at arbejde med specielt nok for webmasterne. Det er tydeligt for enhver, at webmasteren laver et stort arbejde.

De har aldrig fri fra den hjemmeside.

Vi har intet klubhus, men vi har så den fantastiske familie Johannsen fra Guderup.

De sikrer klubbens sociale profil med klubmøder i Owes køreskolelokaler med kurser i hjemmeside og trafik. Deres fruer forsyner os med kage og flødeskum.

I særlig grad skal nævnes Ejgils store runde fødselsdag, hvor alle var inviteret og hvor vi var tilgodeset med alt hvad Helge havde stillet op af telt og skaffet af personale.

Vi kan blive ved: Fremtiden. Jeg har været lidt pessimistisk. Så fik jeg af Mads Jensen til Mad Cartoons træf i Lille Jyndevad en længere om, at jeg tager ganske fejl. Jeg kunne jo bare se på alle de unge mennesker der løb rundt der. Det regner vi så med; men der hører en del arbejde med for de, der overtager efter os.

Men nu velkommen til alle og tak for fremmødet.

Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvor ikke andet er anført gælder, at sidste tidspunkt for tilmelding er tre dage før. Hvis andet ikke er anført, så hos Poul på: SMS (29 85 58 20) eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis medlemmer holder et eller andet med f.eks. fortæring: 20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med en lille skarp, så er det højst 40 kr.

penge

 

Kørsel fra Åbenrå strand kl. 19 på onsdage:
Husk de ugentlige onsdagskøreture fra parkeringspladsen over for stranden i Åbenrå. Starter i år d. 1. april.

Slutter den 29. oktober med spisning på Øster Højst Kro.

oster hojst kro restaurant

 

Nærmere forklaringer til mødesteder.

Bolderslev Rasteplads ligger på Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd for Kohbergs Brødfabrik på den østligeside. Pladsen er anvist ved skiltning.

 bolderslev rast 

 Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen ved Gammel Flensborgvej 9, ikke under sejlet.

Gammel Flensborgvej 9

 
OBS:bikerain
Hvis det øser ned aflyses turene.
Se hjemmesiden eller kontakt arrangøren, hvis du er i tvivl.
For flere arrangementer er der yderligere information inde i bladet.
 
 
SMCC på Facebook. Untitled 1
Så er der oprettet en Facebook profil for SMCC. Søg efter: Sydjysk MotorCykelClub SMCC
 
Formålet med profilen er primært at kunne lægge billeder op "her og nu" og kunne udbrede kendskabet til SMCC.
Begivenheder og oprettelser af ture m.m. hører til på vores hjemmeside. Langt fra alle vores medlemmer er på Facebook.

 

 

Vedtægter for motorcykelklubben SMCC:

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamlingen d. 25. november 2012.

   § 1

Sydjydsk MC Club (kaldet SMCC) er stiftet den 25. september 1968 på Kalvø Badehotel, Genner i Sønderjylland. Dens formål er at samle mennesker med interesse for motorcykler, hvor der også kan dyrkes andet til gensidig gavn.

SMCC orienterer via klubbens blad. Det skal også kunne læses på vor hjemmeside.

§ 2

Generalforsamlingen kan tage stilling til eventuelle æresmedlemmer.

   § 3

Enhver med interesse for motorcykler kan optages som medlem.

Et medlemskab i S.M.C.C. er gældende fra datoen for medlemmets optagelse at regne. Ægtepar eller samboende i ægteskabslignende forhold betragtes som et medlem.
Efter at en kandidat har betalt kontingent, udleveres klubbens vedtægter.

S.M.C.C´s bomærke kan erhverves mod betaling.

I tilfælde af flytning skal adresseforandringen meddeles kassereren inden 14 dage.
Udmeldelse af S.M.C.C. foregår ved besked til kassereren.

Medlemmer med mulighed for at logge på klubbens hjemmeside betragtes som fuldt orienterede via denne side.

§ 4

Til dækning af S.M.C.C.´s udgifter betaler hvert medlem et kontingent, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af generalforsamlingen.

Klubben skal være selvfinansierende og må derfor ikke optage lån.

§ 5

Kassereren kan slette et medlem, hvis denne er over en måned i restance med kontingent eller andre ydelser. Medlemmet optages igen med nyt medlemsnummer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold har vist sig af en sådan karakter, at vedkommendes fortsatte medlemskab af S.M.C.C. ikke skønnes at være foreneligt med hvad der normalt accepteres i landet.

§ 6

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to år. Genvalg kan finde sted.

Klubbens formand og dens kasserer tilsigtes ikke at have samme valgperiode og de vælges direkte af generalforsamlingen.

To suppleanter samt revisor og revisors suppleant vælges samtidig, men for et år ad gangen. Suppleanter, der indtræder for et bestyrelsesmedlem skal sidde det afgående medlems periode ud, hvorefter vedkommende er på valg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen udarbejder den nye bestyrelse en plan for det videre arbejde.

§ 7

Formanden repræsenterer S.M.C.C. udadtil og leder bestyrelsesmøderne. Disse afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Over forhandlingerne føres en protokol, og et eventuelt mindretal har krav på at få deres eventuelle underkendte mening ført til protokols.

§ 8

Generelt om økonomi:

 • Klubbens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober.
 • Klubben skal have en bankkonto i et anerkendt pengeinstitut.
 • Udtræk af indestående på kontoen kan kun fortages af kassereren.
 • Kontingent fra medlemmerne skal være betalt senest 1. marts enten til bankkontoen eller til kassereren personligt.
 • Klubbens kasserer og formand må ud over kort tid ligge inde med kontante beløb hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen og skal fremgå af dennes protokollat. Klubbens medlemmer hæfter solidarisk for dette fastsatte beløb.
 • Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 9

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle S.M.C.C.´s anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår og der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via de officielle organer.
Med indkaldelsen skal følge en af bestyrelsen fastsat dagsorden mindst med beretning om årets gang samt fremlæggelse af det af revisoren reviderede regnskab for det forgangne år.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst ¼ af S.M.C.C.´s medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af underskriverne skal være til stede under afholdelsen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel via klubblader og skal indeholde en dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

§ 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden; men skriftlig afstemning skal altid finde sted, hvis et af de fremmødte medlemmer måtte ønske det.

§ 11

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. Hvert medlem har kun en stemme. Uanset samboende gælder, at ét kontingent giver ret til én stemme. Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.
Dog kræves til følgende:

 • Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte og de skal udgøre mindst 15 % af klubbens medlemmer. I modsat fald skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 • Om foreningens ophævelse: At mindst 9/10 af samtlige S.M.C.C.´s medlemmer stemmer derfor. Hvis dette er umuligt, kan ophævelsen besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger mindst tre likvidatorer til på lovlig vis at afvikle forpligtelser og foretage fordeling af eventuelle midler.

Velkommen til dig som nyt medlem i SMCC:

SMCC er startet i 1968. Der er pt. ca. 160 medlemmer og ca. 20 arrangementer om året. Her til kommer, hvad medlemmerne individuelt finder på (sætter man selv på hjemmesiden).

Som nyt medlem får du et klubblad, klubbens vedtægter, en medlemsliste og et medlemskort.

Se lige efter på medlemslisten, om dine data passer. Ændrer du f.eks. hen ad vejen adresse, telefonnumre, mailadresser og andet, bedes du give kassereren besked (det glemmer mange).

Information til og fra medlemmerne:

Vi har klubbladet ”Kubikken”.

Da ikke alle medlemmer har det lige nemt med Internettet, er det besluttet, at Kubikken er den formelle informationskanal. Bladet udkommer fire gange om året.

Vore Arrangementer: Vi har delvist faste mødesteder. De fremgår af Kubikkens bagside i det grønne felt.

Se også her, om der er tilmelding. Opstår andre mødesteder, annonceres disse hver gang.

Vigtigste side i bladet er bagsiden. Her er nemlig arrangementskalenderen. Hvert arrangement har en arrangør. Tingene her kan vanskeligt ændres. Det er dog vedtaget, at arrangementer MED KORT VARSEL kan aflyses f.eks. på grund af regn. I tvivlstilfælde bedes du se på hjemmesiden eller kontakte turens arrangør. Ved aflysning søges altid at få bragt besked ud til mødestedet.

Kubikken udkommer 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Har du historier, billeder eller andre ting, skal disse være redaktøren af Kubikken i hænde senest d. 10. januar, d. 10. april, d. 10. juni og d. 10. oktober.

Vi har også en hjemmeside:

Har du internetadgang, kan du læse alt her. Klubbens og dens historie fremgår.

Udgaver af Kubikken år tilbage kan også findes her.

Hvis du vil i kontakt med andre (rigtig meget, håber vi), så er følgende af betydning:

Hjemmesiden er meget mere fleksibel. Her er der frit slag også med tiderne.

Desuden er billederne her meget bedre. Det er vort håb, at mange flere vil bruge hjemmesiden med deres turbeskrivelser og billeder. Lige nu er det alt for få, der sætter noget på.

For at kunne skrive i forum, og finde medlemmers adresser, skal du være registreret som bruger. 

Brugenavn vil altid være dit medlemsnummer (3tal)

Password vil altid være : Det første bogstav i dit fornavn og efternavn i storebogstave + medlemsnummer

 

Hjemmesiden findes på: www.smcc.dk

Webmasters telefonnummer og mailadresse er: 3360 4242 og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktørens telefonnummer og mailadresse er: 74 49 12 03 og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Om klubbens bestyrelse:

Data om bestyrelsen og dens medlemmer ses på hjemmesiden og af Kubikken på side 2.

Bestyrelsen holder fire møder om året netop omkring tidspunktet for Kubikkens deadline.

Du kan til enhver tid kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne omkring emner, der ligger dig på sinde.

Alle vi SMCC’ere hilser dig velkommen i fællesskabet.

Sydjysk MotorCykel Club
 

Starten
Sydjysk Motor-Cykel-Club startede den 25. september 1968, med en stiftende generalforsamling på Kalvø Badehotel. Der kom ca. 90 motorcyklister.  Forhistorien var, at på en nu slettet P-plads ved Åbenrå Strand, mødtes en del motorcyklister. Hver onsdag kørte motorcykelfolket herfra til en kro eller cafeteria et sted i Sønderjylland og fik en snak over en kop kaffe/øl og en oste mad. Man fulgtes ad til træf, motorløb mm. Klubben begyndte også selv at arrangere træf. Det kunne man vel også selv klare. Træffene blev meget populære; men det krævede mange ressourcer, at få stablet et træf på benene. Ballade og uro kunne ikke undgås med så mange unge. Det gik i sig selv igen sidst i 70’erne.

Kubikken
Klubben har også sit eget medlemsblad, "Kubikken". Der er meddelelser om in- og ex terne arrangementer, sidste nyt fra myndighedernes side, træf, invitationer, udstillinger, stumpemarkeder, turberetninger osv. Kubikken udkommer 4 gange om året og er på 20 sider (ligger også her på www.smcc.dk som en PDF fil ).

Internet
Vi har egen hjemmeside på Internettet. Det er "www.smcc.dk", som de sidste par år har været inde i en rivende udvikling og som i dag udgør en stadig større del kommunikationen mellem medlemmerne. Siden, der er udformet som en service for medlemmer og andre, indeholder IKKE det sædvanlige "reklamefis", men bl.a. en opdateret kalender. Der er også en nyhedside og et diskussionsforum, som også indeholder vore turberetninger, hvor medlemmerne selv kan gå ind og tage et aktuelt emne op eller komme ned et indslag. I alt en del læsestof.

80érne
Men på et tidspunkt midt i 80'erne kom medlemstallet helt ned på 17. Også bilen, familie og børn havde fået en fremtrædende rolle blandt folk.

Det kunne også være tegn på, at det ikke var så attraktivt mere at være med og så måtte der gøres noget ved det. Tiderne skifter og vi må følge med. Efter en fornyelse (ny forkvinde) blev aktivitetsniveauet tilpasset vor målgruppe og medlemstallet steg stødt til vort nuværende, ca. 160, fordelt over hele Sønderjylland, Fyn, og en enkelte i Nordjylland

Arrangementer
Foruden de gamle traditionelle arrangementer som julehygge og fastelavnsfest, blev der satset hårdt på ture med hele familien. Den ene part kan måske motorcyklen og den anden måske bilen, fyldt med efterkommere. Alle skulle kunne være med. Der bliver planlagt diverse arrangementer og møder, hvor motorcykelfolket kan udveksle erfaringer, bytte dele, bøger, se film, høre foredrag, tage på museumsture samt ud at nyde naturen med en madpakke og hele familien. Også firmabesøg er en af de populære ting i vinterhalvåret. Vi har været på salatfabrik, dambrug, crossbane, bryggeri, skoler, Danfoss’ bogtrykkeri mm.

I vinterhalvåret holdes der kaffemøde rundt hos medlemmerne. Der er lysbilled- og filmaftener hvor vi viser vore lysbilleder og film fra oplevelserne.

De mange madpakketure arrangeret af medlemmerne er populære og kan samle helt op til 25 motorcyklister. Der er mange seværdigheder at kikke på.

Har du fået lyst til at blive medlem, så vil vi da gerne byde velkommen i klubben, hvor du kun betaler for den resterende del af året men får alle 4 blade, hvis restoplaget tillader dette.

Mødestedet for vore arrangementer, annonceres fra gang til gang, dette foregår i klubbladet og på denne hjemmeside, og som oftest under "Nyheder" på  forsiden.

Vi har ikke noget klubhus, så der er ingen forpligtigelser m.h.t. rengøring m.m., her i klubben møder du bare op til de arrangementer du har tid og lyst til at deltage i, så kan det da ikke blive lettere.

 • Pris for et helt år i 2019:  Kr. 200,- 
 • Der er ingen indmeldelsesgebyrer eller lign.
 • Inkluderer 4 klubblade. En hjemmeside alle 365 dage og en hel serie arrangementer.
 • Under menupunktet "Shop": Her kan du se forskelligt klub-effekter.

 

 • Henvendelse om indmeldelse i klubben            Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Henvendelse  til formanden:                              Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Henvendelse om klubbladet:                             Formanden er redaktør. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Henvendelse om indholdet på hjemmesiden:   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SMCC's faste arrangementer

SMCC's Spontane ture / arrangementer

21 Mar 2020
09:00 - 17:00
Stumpemarked i Fredericia
04 Apr 2020
08:00 - 16:00
Stumpemarked i Herning
01 Maj 2020
09:00 - 17:00
Classic race på Ring Djursland

Nyeste Kubikken

       Feb2020.jpg

 

Seneste regionsreferat

pdf logo Brede MC 11. oktober 2019