SMCCs vedtægter
Download vedtægter i PDF her

SMCClogo

Vedtægter for motorcykelklubben SMCC:
Vedtægterne fra 25. november 2012 er ændret og godkendt af generalforsamlingen d. 15. november 2020.

 

§ 1 Sydjysk MC Club (kaldet SMCC) er stiftet den 25. september 1968 på Kalvø Badehotel, Genner i Sønderjylland. Dens formål er at samle mennesker med interesse for motorcykler, hvor der også kan dyrkes andet til gensidig gavn. SMCC orienterer via klubbladet Kubikken, der udkommer hvert kvartal fra 1. februar. Bladet er også at finde på klubbens hjemmeside.

 

§ 2 Et medlemskab i SMCC er gældende fra datoen for medlemmets optagelse at regne. Efter at en kandidat har betalt kontingent, udleveres klubbens vedtægter. SMCC’s bomærke kan erhverves mod betaling. I tilfælde af flytning skal adresseforandringen meddeles kassereren inden 14 dage. Udmeldelse af SMCC foregår ved besked til kassereren.

 

§ 3 Til dækning af SMCC’s udgifter betaler hvert medlem et kontingent, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af generalforsamlingen. Klubben skal være selvfinansierende, og må derfor ikke optage lån.

 

§ 4 Kassereren kan slette et medlem, hvis dette er over en måned i restance med kontingent eller andre ydelser. Medlemmet kan optages igen med nyt medlemsnummer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold har vist sig af en sådan karakter, at vedkommendes fortsatte medlemskab af SMCC af bestyrelsen skønnes at være uønsket.

 

§ 5 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to år. Genvalg kan finde sted. Klubbens formand og dens kasserer tilsigtes ikke at have samme valgperiode.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Ved deres utidige afgang skal bestyrelsen konstituere sig selv. Formand og kasserer nyvælges da ved næste generalforsamling.
To suppleanter og to revisorer samt deres suppleant vælges for et år ad gangen. Suppleanter, der indsættes for et bestyrelsesmedlem, skal sidde det afgåede medlems periode ud, hvorefter vedkommende er på valg. Umiddelbart efter generalforsamlingen udarbejder den nye bestyrelse en plan for det videre arbejde.

 

§ 6 Formanden repræsenterer SMCC udadtil og leder bestyrelsesmøderne. Disse afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over forhandlingerne føres en protokol, og et eventuelt mindretal har krav på at få deres eventuelle underkendte mening ført til protokols.

 

§ 7 Generelt om økonomi: Klubbens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober. Kontingent fra medlemmerne skal være betalt senest den 1. marts. Klubben skal have bankkonti i et anerkendt pengeinstitut, og økonomien drives alene via disse. Økonomiske transaktioner via kontanter kan kun foregå i de særlige tilfælde, der enkeltvis er vedtaget af bestyrelsen, og hvor der for hver er fastlagt en procedure.
Udtræk af indestående på kontoen kan kun foretages af kassereren. Kontobevægelser skal fortløbende kunne følges af et dertil valgt andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen skal fortløbende holde sig orienteret om den økonomiske status. Dertil fremvises aktuelle kontoudtog ved hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldte kasseeftersyn. Regnskabet revideres af klubbens revisorer efter klubbens forskrifter hvert år op til generalforsamlingen.

 

§ 8 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle SMCC’s anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår, og der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via de officielle organer. Med indkaldelsen skal følge en af bestyrelsen fastsat dagsorden i hvilken krav om beretning af årets gang samt om gennemgang af det af revisorerne reviderede regnskab for det forgangne år, er indeholdt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst ¼ af SMCC’s medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af underskriverne skal være til stede under afholdelsen. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel via klubblad og skal indeholde en dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan tage stilling til eventuelle æresmedlemmer.

 

§ 9 Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden; men skriftlig afstemning skal altid finde sted, hvis mindst et af de fremmødte medlemmer måtte ønske det.

 

§ 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Dog kræves til følgende:
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte og de skal udgøre mindst 15% af klubbens medlemmer. I modsat fald skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Om foreningens ophævelse: Mindst 9/10 af samtlige SMCC’s medlemmer stemmer derfor. Hvis dette er umuligt, kan ophævelsen besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 11 Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger mindst tre likvidatorer til på lovlig vis at afvikle forpligtelser og foretage fordeling af eventuelle midler.